Obchodní podmínky – pravidla výlepu

I. Úvodní ustanovení

a) Zhotovitelem je dle těchto obchodních podmínek realizace plakátovací kampaně (dále jen „podmínky“) společnost Redring s.r.o., Barákova 12, 796 01 Prostějov.

b) Objednatelem je každá fyzická či právnická osoba, která si řádně, dle objednávkového listu, objedná plakátovací reklamní kampaň (dále jen „kampaň“).

c) Objednatel se zavazuje, že veškeré informace uvedené v objednávce kampaně vyplní pravdivě. Řádně vyplněnou objednávkou se rozumí objednávka, která obsahuje název nebo jméno objednatele, jeho adresu, IČ (popř. DIČ), telefoní a e-mailový kontakt, název kampaně, počet plakátů k výlepu, velikost, dobu trvání výlepu, podpis popř. razítko.

d) Pojmem „plakátovací plochy“ se rozumí plochy, které jsou určeny k výlepu plakátů – válce či desky (dále jen „plochy“). Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel umisťuje na tyto plochy plakáty bez možnosti ovlivnění jejich umístění (nahoře, dole, vlevo, vpravo).


II. Realizace kampaní (výlep)

a) Objednávky jsou přijímány PO-ČT od 9:00 – 17:00 hod. a v PÁ od 9:00 – 12:00 hod. na adresách určená jako sběrná místa. Tato místa jsou uvedena na každém objednávkovém listu, ceníku a na internetové adrese www.infoplochy.cz Termínem uzávěrky příjmu plakátu pro následující výlep je z důvodu administrativního zpracování – pátek 12:00 hod. Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy nedoručí včas své plakáty na sběrné místo a nebude vzájemnou domluvou určeno jinak, budou plakáty vylepeny až na další plakátovací období (v případě, že nevyužije možnosti expresního výlepu). Dokladem o vzájemné domluvě je potvrzený objednávkový formulář s podpisy (popř. razítky) obou stran.

b) Minimální doba, po kterou je plakát na plochách zveřejněn je jedno „plakátovací období“ tj. 7 dnů od pondělí do pondělí následujícího týdne. Plakáty dodané objednatelem musí být vyrobeny z papíru určeného k plakátování (vhodný k potíraní plakátovacím lepidlem) a musí být potištěn barvami, které odolávají povětrnostním vlivům a UV záření minimálně po dobu, po kterou má být plakát vylepen. Jestliže plakát nebyl dodán v odpovídající kvalitě, zhotovitel nemůže garantovat celou dobu zveřejnění plakátu a objednatel po něm nemůže nárokovat vrácení peněz za výlep, ušlý zisk ani náhradní termín výlepu v rámci reklamace.

c)  Standardním výlepovým dnem je v pondělí od 7:00 hod.

d) V případě nepřízni počasí či většího počtu plakátů si zhotovitel vyhrazuje právo tolerance 2 dnů pro uskutečnění výlepu plakátů. Jestliže vychází standardní výlepový den na den, kdy je státem uznaný svátek – automaticky se posouvá termín standardního výlepu na další (po státním svátku následující) pracovní den.

e) Expresním výlepovým dnem se rozumí jakýkoliv jiný den mimo standardní výlepový den. Expresní výlep se provádí s příplatkem a je proveden nejpozději do 48 hod. ode dne příjmu plakátů, v případě že se na něj nevztahuje odstavec d článku II. S výší částky za expresní výlep je objednatel vždy srozuměn dle platného ceníku a potvrzením objednávky.

f) V případech, kdy si objednatel přeje realizovat kampaň i v jiných městech, je nutné dodat plakáty na sběrná místa v termínu 5-3 dny před začátkem kampaně. Jestliže tak neučiní, zhotovitel mu nemůže garantovat včasnost vylepení těchto plakátů.

g) Zhotovitel si může nárokovat finanční odměnu za provedené vícepráce. Mezi tyto vícepráce zejména patří expresní výlep, fotodokumentace výlepů, „soulep“ několika plakátů, výlep „přelepek“, zveřejnění elektronické verze plakátu na portálu E-plakáty.cz aj.

h) Formát plakátů se kontroluje při převzetí a v případě, že jedna strana rozměru přesahuje standardní výlepový formát (A4, A3, A2, A1, A0) je automaticky účtován následující formát větší velikosti.

i) Zhotovitel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku bez udání důvodů. 


III. Platební podmínky

a) Cena standardního výlepu je určována dle platného ceníku. Zhotovitel přijímá, ve většině případů, celou částku za realizaci kampaně předem v hotovosti či platbou na účet. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den přijetí platby v hotovosti nebo u objednávek – dnem výlepu či dnem přijetí platby (dle toho, co nastalo dříve). 

b) Dnem úhrady zakázky se rozumí den, kdy zhotovitel přijal od objednatele platbu za realizaci či mu tato suma byla připsána na bankovní účet.

c) V případě prodlení úhrady, se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel také souhlasí s tím, že zhotoviteli uhradí všechny jeho náklady spojené s vymáháním této částky. Do takovéto sumy je započítán ušlý zisk i případné soudní výlohy. 

d) Jestliže si objednatel přeje realizovat kampaň i v jiných městech než je město Prostějov, zavazuje se uhradit i částku za distribuci plakátů do těchto měst. S cenou za distribuci je srozuměn dopředu dle platného ceníku.

e) V případě řádně vyplněné objednávky a nedodání plakátů v požadovaném termínu či zrušení objednávky v termínu kratším než je 48 hod. před výlepem je objednateli účtován storno poplatek ve výší 50%.

f) V případě objednání víceprací či nestandardního výlepu si zhotovitel vyhrazuje právo zakázku odmítnout či si stanovit minimální částku nutnou pro započetí realizace kampaně.


IV. Záruky a reklamace

a) Zhotovitel realizuje kampaň dle objednávky, popř. dle dalších přání objednatele, které jsou popsány v objednávkovém formuláři. Za takovou to realizaci také odpovídá.

b) Zhotovitel nemůže objednateli garantovat zveřejnění jeho plakátů po celou dobu kampaně dle objednávky jestliže plakáty byly zhotoveny v rozporu s podmínkami v odstavci b v článku č. II. Dále nezodpovídá za škody na plakátech způsobenými povětrnostními vlivy, živelnými pohromami či úmyslným znehodnocením třetí osobou (vandalstvím).

c) Zhotovitel, v případě že obdržel u dlouhodobých kampaní min 15% plakátů navíc se zavazuje provádět přelepy poškozených plakátů. Takovýto přelep provádí vždy min. 1x týdně v den standardního popř. expresního výlepu. Jestliže objednatel nedodá zmíněnou rezervu plakátů určenou pro opravy při předání plakátů (určených ke standardnímu výlepu), automaticky ztrácí nárok na bezplatnou opravu a nelze ji zpětně nárokovat.

d) Objednatel má právo na vrácení nepoužitých plakátů. Musí tak učinit nejpozději do 2 dnů od ukončení kampaně. Po tomto termínu má zhotovitel právo přestat takovéto materiály skladovat.

e) Objednatel má právo uplatnit reklamaci pouze v termínu trvání kampaně a to písemnou formou (dopis, fax, e-mail). V takovémto reklamačním dopise musí být uveden popis závady a místa, na které se reklamace vztahuje.  Jestliže je reklamace podána až po skončení kampaně, nebude na ni již brán zřetel.

f) Jestliže zhotovitel nebude schopen z technických či jiných důvodů realizovat výlep v rozsahu, který byl uveden v objednávce, je povinen objednateli písemně nabídnout kompenzaci v podobě jiných ploch či jiného termínu kampaně. V případě, že objednatel na takovouto písemnou nabídku nereaguje či nesdělí svůj nesouhlas s nabídnutým řešením do 48 hod., zhotovitel může považovat takovouto nabídku za odsouhlasenou.


V. Odpovědnost za škody

a) Zhotovitel zodpovídá za škody, které způsobil on sám či osoba jím pověřená. Nemůže odpovídat za škody způsobené neodvratitelnými skutečnostmi či neoprávněnými zásahy třetích osob (vandalismus apod.)

b) Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obrazovou a textovou správnost textů. Zároveň neodpovídá za obsahovou etickou stránku plakátů a v případě, že je zjištěno, že odporuje právnímu řádu ČR, smí takovéto plakáty odstranit bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vůči objednateli. V takovém to případě se objednatel zavazuje, že zhotoviteli uhradí veškeré náklady na předčasné ukončení kampaně (zejména sejmutí plakátů).

c) Jestliže vzniknou neodstranitelné (prokazatelné) škody na výlepu či plakátech, které byly nepopíratelně způsobeny neodborným výlepem, zajistí zhotovitel na své náklady bezplatný výlep v co nejkratším možném termínu a následně provede finanční kompenzaci (vrácení peněz či nabídnutí slevy při realizaci další kampaně).  


VI. Závěrečná ustanovení

a) V případě, že nastanou jakékoliv neshody mezi smluvními stranami, snaží se smluvní strany najít řešení především oboustranným jednáním. Jestliže se nepodaří nalézt řešení, řeší se poté spor soudně.

b) Podpisem objednávky objednatel vyjadřuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí a že s nimi souhlasí.

c) Smlouva o realizaci kampaně je uzavřena okamžikem uhrazení částky na účet či přijetí částky v hotovosti.

d) Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2015 a všechny předchozí se tímto ruší.